HomeInfoLevertijd & verzendkostenReseller worden?VerkooppuntenContact

banner-webite

Algemene verkoopsvoorwaarden

Bedrijfsgegevens
De website www.villamona.be is eigendom van en wordt beheerd door Tina Brems, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0556.671.122. U kunt ons contacteren via webshopvillamona@gmail.com of via telefoon op 0478 239 139.


Verzakingsrecht
Conform de Belgische Wetgeving (Wet artikel 49 en volgende van 06-04-2010) heeft de koper het recht af te zien van de aankoop op afstand, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief. Dit dient binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen te gebeuren.
Indien de koper zich op dit verzakingsrecht beroept, moet hij dit zo snel mogelijk schriftelijk meedelen (mag zowel via post, als via e-mail).
Alle goederen dienen in originele staat en in de originele en gesloten verpakking, op risico en kosten van de koper teruggezonden te worden, binnen 1 week na melding van het verzakingsrecht, naar Villa Mona, Melkweg 12, 2980 Halle-Zoersel. De consument dient te kunnen bewijzen dat de goederen tijdig teruggezonden werden naar Villa Mona.
De goederen dienen dus ongewassen, ongedragen en ongebruikt te zijn en dienen als volledig pakket teruggezonden te worden. Onvoldoende gefrankeerde, onvolledige en niet vooraf gemelde retourzendingen worden niet terugbetaald.
Goederen die gepersonaliseerd of specifiek voor de koper ontworpen zijn, worden niet teruggenomen en de consument kan zich dus in dat geval niet beroepen op het verzakingsrecht.
Indien aan bovenstaande voorwaarden werd voldaan, verbindt Villa Mona zich het bedrag van de goederen binnen de 30 werkdagen na ontvangst door Villa Mona van het teruggezonden pakket terug te storten op het gekende rekeningnummer in onze database, tenzij anders gevraagd door de consument.


Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en op het hele aanbod van www.villamona.be. Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze voorwaarden zonder voorbehoud. De koper dient dan ook kennis te nemen van deze verkoops- en betalingsvoorwaarden, alvorens een bestelling te plaatsen.

Prijzen
De prijzen zijn exclusief verzendkosten, maar inclusief BTW.
Een order zal pas behandeld worden als de betaling (ten laatste 7 werkdagen na bevestiging van de bestelling) door ons ontvangen is. Het order wordt dus pas verwerkt, na ontvangst van de betaling. 

Workshops/Naaiavonden en betaling
Een inschrijving voor een workshop of lessenreeks is pas definitief na ontvangst van de betaling binnen de 5 dagen na inschrijving. Bij annulatie door de deelnemer tot twee weken vóór de eerste lesdag, zal er een administratieve kost van 50% van de inschrijvingsprijs worden afgehouden, gezien we op zeer korte termijn een nieuwe deelnemer moeten zoeken.
Bij annulatie 24 uur voor de eerste les, kan er geen terugbetaling meer gebeuren.
Villa Mona verbindt zich ertoe het bedrag terug te storten binnen de 30 werkdagen op het rekeningnummer dat gekend is in de database van onze webshop.

In de lessenreeks vrije naailessen heeft de cursist de mogelijk om maximum 1 gemiste les in te halen in een andere groep of op een inhaalles, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Villa Mona zal steeds het mogelijke hiervoor doen. Wanneer het niet lukt een les in dezelfde reeks in te halen, geeft dit geen recht op een inhaalles in een andere lessenreeks.

Betalingswijze
De betaling kan gebeuren via bancontact of per
 bankoverschrijving. 


Levering
Al onze produkten worden enkel op bestelling vervaardigd. De gemiddelde productietijd bedraagt 7-10 werkdagen. Hierbij dient u de levertijd (gemiddeld 1 werkdag) te tellen.
Bestellingen worden bij voorkeur als pakket verstuurd via BPost, met traceercode. Kleine zendingen kunnen ook per omslag verstuurd worden. Deze zijn echter nooit traceerbaar en op risico van de koper. Beide manieren van verzending zijn niet verzekerd. 


De leveringstijd start pas na ontvangst van de verzendbevestiging. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar louter indicatief. Geen enkele vertraging in productie of levering kan leiden tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten nadele van de koper.

Afhalen
Vermits we in de eerste plaats een webwinkel zijn, kan afhaling enkel na afspraak.
Afhalingen gebeuren op het adres van Villa Mona, Melkweg 12, 2980 Halle-Zoersel, of bij kinderkleding Ofilant, Handelslei 90, 2980 Zoersel.
Voor afhaling worden er geen verzendkosten aangerekend.


Overmacht
Villa Mona is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van de verbintenissen omwille van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid die Villa Mona belet haar verplichtingen na te komen (vertragingen bij leveranciers, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport (incl. vertragingen, stakingen, lock-outs,...).
Dit geldt zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
Villa Mona behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Villa Mona gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
Indien Villa Mona bij overmacht toch gedeeltelijk haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de al geleverde goederen afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur (met geleverde) te voldoen.

Aanbiedingen en kortingen
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Kortingen kunnen persoonsgebonden zijn en deze zijn dan niet overdraagbaar aan derden. Voor cadeaubonnen zijn de voorwaarden en termijnen van kracht zoals overeengekomen (maximum 1 jaar na uitgifte van de originele cadeaubon). Kortingen en/of aanbiedingen mogen niet gecumuleerd worden. Er wordt dus steeds maar 1 korting (zowel korting in bedrag of als percentage) toegestaan per bestelling. Kortingen en cadeaubonnen worden niet in contanten omgezet. Villa Mona heeft het recht kortingen eenzijdig te wijzigen of te annuleren.
Cadeaubonnen dienen niet in 1 keer opgebruikt te worden. Het resterende bedrag wordt dan met een nieuwe code overgemaakt aan de klant, zodat deze het saldo kan opgebruiken tot 1 jaar na uitgifte van de originele cadeaubon. Vervallen cadeaubonnen kunnen niet worden gerecupereerd of verlengd.
Cadeaubonnen kunnen gecumuleerd worden met kortingscodes. De kortingscode dient dan in de extra informatie vermeld te worden, zodat Villa Mona deze korting kan verrekenen. Het bedrag van die korting wordt omgezet in een couponcode.
De klant kan de korting dan bij latere aankopen gebruiken. Deze kortingscode zal dan niet kunnen gecumuleerd worden met andere kortingcodes.
Indien Villa Mona een vermoeden van fraude heeft met cadeaubonnen, aanbiedingen of kortingen (couponcodes), zal Villa Mona zonder waarschuwing de cadeaubon, aanbieding of korting verwijderen of weigeren en zullen eventuele verdere stappen ondernomen worden.

Eigendomsvoorbehoud
De gevraagde goederen blijven eigendom van Villa Mona tot de volledige betaling van de prijs, inclusief kosten en lasten, interesten en vergoedingen, is gebeurd. Ook indien de koper de overeenkomst of eerdere of latere overeenkomsten niet nakomt, blijven de goederen eigendom van Villa Mona. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Afbeeldingen
Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewicht, afmeting, kleur, enz…op de site van Villa Mona gelden als een benadering en zijn indicatief. Deze kunnen dus geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Kleuren op afbeeldingen kunnen licht afwijken van de werkelijkheid. Indien de koper de stoffen graag ter plaatse komt bekijken, kan dit na onderling overleg. Hiervoor kan er contact opgenomen worden via webshopvillamona@gmail.com.

Villa Mona behoudt het recht foto's van de bestelde (al dan niet gepersonaliseerde) producten te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Wasvoorschriften
De producten van Villa Mona kunnen tegen een stootje. Respecteer de wasvoorschriften om je product zo lang mogelijk schoon te houden. 

Alle knoopjes zijn stevig bevestigd. Maar ook deze kunnen na veelvuldig gebruik losser gaan zitten. Controleer dit regelmatig voor de veiligheid van je kind. 

Villa Mona neemt geen verantwoordelijkheid voor schade of letsel opgelopen bij fout of ongepast gebruik van haar producten.
Stof is niet voorgewassen en kan tot 10% krimpen na de eerste wasbeurt.
Was onze artikelen op 30° en stop ze niet in de droogtrommel om ze zo lang mogelijk mooi te houden. Strijk op lage temperatuur en strijk niet rechtstreeks op strijkapplicaties in flexfolie.

Speenkoorden en bijtringen met houten/silicone/gehaakte kralen:
Geef de bijtring nooit mee tijdens het slapen.
 Maak de knopen in de bijtring nooit los. Gebruik een bijtring altijd onder toezicht. Wanneer de ruimte tussen de kralen groter wordt, gebruik de bijtring dan niet meer. Controleer altijd voor gebruik de stevigheid van het product. Maak de bijtring uitsluitend schoon met een vochtige doek en lauw water. Vervang een bijtring na verloop van tijd. Je zult zien dat de bijtring na intensief gebruik wat slijtage krijgt. 


Natuurlijk geldt voor alle artikelen, als ze beschadigd raken of afslijten dienen ze vervangen te worden.


Garantie
De garantie van Villa Mona beperkt zich tot de garantie voor verborgen gebreken en de garantie ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
Villa Mona kan niet aansprakelijk worden geacht voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden. Indien de koper een gebrek vaststelt op de dag van de levering, kan de koper dit schriftelijk melden, ten laatste de dag na de levering, en zal Villa Mona samen met de koper een eventuele oplossing zoeken.

Anti-fraude
Enkel de koper kan aansprakelijk worden gesteld voor de betaling. Villa Mona is niet aansprakelijk voor betalingen met krediet- of bankkaarten die onderwerp uitmaken van een diefstal en/of fraude. Elke koper dient minstens 18 jaar te zijn op de dag van de aankoop.

Wijzigingen algemene voorwaarden
Villa Mona behoudt zich het recht de algemene voorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande melding te wijzigen. De nieuwe voorwaarden zullen dan gelden vanaf de dag van wijziging.

Toepasselijk recht
Het Belgisch Recht is van toepassing op alle overeenkomsten. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Home Info Verkoopsvoorwaarden Levertijd & verzendkosten Reseller worden? Mijn account Contact

Alle prijzen zijn Inclusief BTW - Privacyverklaring
Webshop software: EasyWebshop.be